Viticoltori e Produttori in Santo Stefano Belbo dal 1940
 
ITENFRDEESZH
我们的葡萄酒

 

朗格阿内斯干白葡萄酒

 

朗格霞多丽干白葡萄酒

INCOMPRESO

朗格霞多丽干白葡萄酒

SOULì BROIDA

阿尔巴多姿桃干红葡萄酒

PIAN SCORRONE

阿斯蒂巴贝拉干红葡萄酒
白葡萄酒
红葡萄酒

LUREI

阿斯蒂巴贝拉特级干红葡萄酒

BRICCO PARADISO

阿斯蒂巴贝拉特级干红葡萄酒

BARBAROSSA

阿尔巴内比奥洛干红葡萄酒

SOLO

黑皮诺干红葡萄酒

LA MORA

蒙菲拉托干红葡萄酒
特级红酒

TENUTA DEL FANT

阿斯蒂麝香甜白葡萄酒

CIOMBO

阿斯蒂麝香甜白葡萄酒

 

阿奎布拉凯多甜红起泡葡萄酒

 

皮埃蒙特麝香风干甜白葡萄酒
甜酒